Matkailututkimus-lehden ohjeet kirjoittajille

Suomen matkailututkimuksen seura ry julkaisee vuosittain ilmestyvää monitieteistä Matkailututkimus-lehteä. Lehti ottaa vastaan matkailua, virkistystä ja vapaa-aikaa käsitteleviä tieteellisiä (1) artikkeleita, (2) katsauksia, (3) näitä aloja koskevia puheenvuoroja sekä (4) kirja- arvosteluja. Käsikirjoitukset voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä ja niiden oikeakielisyydestä vastaavat kirjoittajat.

Artikkeli- ja katsauskäsikirjoitusten arvioijina on vähintään kaksi asiantuntijaa ns. double blind -periaatteella. Puheenvuorojen ja kirja-arvostelujen arvioinnin suorittaa päätoimittaja.

Matkailututkimus-lehteen tarjottavat käsikirjoitukset kirjoitetaan APA-standardin mukaisesti. Tässä dokumentissa kuvataan kirjoitusohjeet pääpiirteissään. Yksityiskohtaiset ohjeet voi tarkistaa teoksesta: Publication Manual of the American Psychological Association, viimeisin painos. Lisäksi Internetistä löytyy ohjeita ja vinkkejä, esimerkiksi sivuilta http://www.apastyle.org/ ja http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/index.aspx?doc_id=796

Käsikirjoitusten ulkoasu

Kaikki käsikirjoitukset kirjoitetaan kirjasintyypillä Times New Roman pistekoko 12 ja rivivälillä 2. Sivun kaikki marginaalit ovat 25 mm. ja leipäteksti tasataan vasemmalle. Tavutusta ei käytetä. Kappaleet erotetaan toisistaan sisennyksellä (10 mm), ei tyhjällä rivillä.

Artikkelikäsikirjoituksen enimmäispituus on 25 liuskaa. Käsikirjoitukseen liitetään enintään 200 sanan laajuinen englanninkielinen abstrakti sekä enintään viisi asiasanaa indeksointia varten. Käsikirjoituksen tulisi sisältää seuraavia osioita: johdanto; käsitteellinen, teoreettinen ja tutkimuksellinen tausta; tutkimusmenetelmät ja -aineisto; tulokset; keskustelu; johtopäätökset; lähteet. Otsikointi on kuitenkin kirjoittajan oman harkinnan mukainen.

Katsausten enimmäispituus on 15 liuskaa ja puheenvuorojen 5 ja kirja-arvostelujen 3 liuskaa.

Rakenne

Käsikirjoituksen ensimmäiselle sivulle (title page) kirjoitetaan artikkelin otsikko kokonaisuudessaan sekä ns. juokseva otsikko (running title), joka toistuu jokaisen sivun ylätunnisteessa (enintään 50 merkkiä). Lisäksi ensimmäisellä sivulla tulee olla kaikkien kirjoittajien nimet ja yhteystiedot sekä maininta vastaavasta kirjoittajasta.

Käsikirjoituksen toisella sivulla on englanninkielinen abstrakti sekä avainsanat. Varsinainen artikkeli alkaa sivulta 3, jonka ensimmäisellä rivillä keskitettynä on käsikirjoituksen otsikko. Seuraavalta riviltä alkaa johdantoteksti. Johdannolla ei ole otsikkoa.

Otsikointi

Artikkelin otsikot ovat pistekokoa 12. Ensimmäisen tason väliotsikot keskitetään, lihavoidaan, ja erotetaan omaksi rivikseen. Toisen tason väliotsikot tasataan vasemmalle, lihavoidaan ja erotetaan omaksi rivikseen. Kolmannen tason väliotsikot sisennetään, lihavoidaan ja päätetään pisteeseen, mutta ei eroteta omaksi rivikseen. Oheisessa taulukossa on kuvattu APA:n tyylit viidelle otsikkotasolle. Käsikirjoitusten rakenne tulee pitää selkeänä, joten pääsääntöisesti kolme otsikkotasoa riittänee mainiosti. Otsikoita ei numeroida. Johdannolla ei ole otsikkoa.

APA Headings
Level Format
1 Centered, Boldface, Uppercase and Lowercase Headings Left-aligned, Boldface, Uppercase and Lowercase Heading
2 Left-aligned, Boldface, Uppercase and Lowercase Heading
3 Indented, boldface, lowercase heading with period.
4 Indented, boldface, italicized, lowercase heading with period.
5 Indented, italicized, lowercase heading with period.

Viittauskäytäntö

Lähdeviitteet merkitään käsikirjoituksiin mahdollisimman tarkasti, jotta lukija erottaa kirjoittajan omat ja muilta lainatut ajatukset toisistaan. Lähdeluettelo liitetään käsikirjoituksen loppuun. Käsikirjoituksissa tulee käyttää APA-standardin (uusin painos) mukaista viittauskäytäntöä.

  • Yksi kirjoittaja: (Vuoristo, 2003) ja tekstissä Vuoriston (2003) mukaan…
  • Kaksi kirjoittajaa: (Shaw & Williams, 2004) ja tekstissä Shaw ja Williams (2004)kuvaavat…
  • Kolme, neljä tai viisi kirjoittajaa: kaikki kirjoittajat mainitaan ensimmäisellä kerralla (Hall,Müller, & Saarinen, 2009), seuraavissa käytetään ensimmäistä kirjoittajaa ja merkintää ”et al.”, esimerkiksi Hall et al. (2009) osoittivat…

Kuusi tai useampia kirjoittajia: ensimmäisen kirjoittajan jälkeen ”et al.”jo ensimmäiselläkerrallaTekstiviitteessä käytetään vain vuosilukua silloin, kun viitataan koko julkaisuun. Sivunumero on tarpeen silloin, kun tieto selvästi perustuu johonkin lähteen osaan. Sivunumero ilmoitetaan teoksen ilmestymisvuoden jälkeen (Vuoristo, 2003, s. 95) tai englanniksi (Shaw & Williams, 2004, p. 35). Jos sivuja on useampia, ne erotetaan toisistaan ajatusviivalla.

Lähdeluettelo

Lähdeluetteloon merkitään kaikki lähteet, joihin käsikirjoituksessa on viitattu. Lähdeluettelo alkaa uudelta sivulta. Otsikkona on ”Lähteet”(References). Lähdeluettelossa käytetään riippuvaa sisennystä ja lähteet järjestetään aakkosjärjestykseen ensimmäisen kirjoittajan mukaan. Jos kirjoittajaa ei ole merkitty, viite alkaa dokumentin otsikolla. Julkaisun vuosiluku merkitään sulkeisiin ja päätetään pisteeseen. Journaali-artikkeleista merkitään artikkelin otsikko, journaalin nimi (kursiivilla), volyymi (kursiivilla), numero (vain mikäli jokaisen numeron sivunumerointi alkaa alusta) sekä sivunumerot. Kirjoista merkitään nimi (kursiivilla), julkaisukaupunki sekä kustantaja. Elektronisiin aineistoihin voi liittää doi-tunnisteen (voit tarkistaa, onko artikkelilla doi- tunniste osoitteessa http://www.crossref.org/guestquery/).

Journal-artikkeli, yksi kirjoittaja:

Komppula, R. (2006). Developing the quality of a tourist experience product in the case of nature- based activity services. Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism, 6, 136–149. doi:10.1080/15022250600667425

Journal-artikkeli, useampi kirjoittaja:

Björk, P., & Sfandla, C. (2009). A Tripartite Model of Tourist Experience. Matkailututkimus, 5(2), 5–18.

Williams, A. M., & Hall, C. M. (2000). Tourism and migration: New relationship between production and consumption. Tourism Geographies, 2, 5–27.

Kirja:

Harrison, J. (2003). Being a tourist: Finding meaning in pleasure travel. Vancouver: UBC Press.

Kirjan luku:

Johnston, M. (2006) Impacts of global environmental change on tourism in the polar regions. Teoksessa: S. Gössling & C. M. Hall (Toim.), Tourism and Global Environmental Change. Ecological, Social, Economic and Political Interrelationships (ss. 37–53). Abingdon, Oxon: Routledge.

Johnston, M. (2006) Impacts of global environmental change on tourism in the polar regions. In: S. Gössling & C. M. Hall (Eds.), Tourism and Global Environmental Change. Ecological, Social, Economic and Political Interrelationships (pp. 37–53). Abingdon, Oxon: Routledge.

Taulukot ja kuviot

Jokainen taulukko ja kuvio nimetään, sijoitetaan omalle sivulleen käsikirjoituksen loppuun ja tallennetaan lisäksi omaan tiedostoonsa. Käsikirjoituksessa kuvion ja taulukon paikka osoitetaan tekstillä ”Taulukko 1 tähän”tai ”Kuvio 1 tähän”.

Alaviitteet

Alaviitteiden käyttöä tulee välttää, mutta mikäli niitä tarvitaan, ne on pidettävä mahdollisimman lyhyinä.

Copyright

Käsikirjoituksen kirjoittajien tulee allekirjoittaa julkaisusopimus, joka antaa Suomen matkailututkimuksen seura ry:lle yksinomaisen oikeuden artikkelin julkaisemiseksi Matkailututkimus-lehdessä. Lisäksi sopimuksella siirretään kustantajalle oikeudet artikkelin julkaisemiseksi sähköisessä muodossa (Elektra) sekä oikeudet teoksesta mahdollisesti saatavaan taloudelliseen hyötyyn.

Käsikirjoitusten lähettäminen

Käsikirjoitukset lähetetään word-formaatissa päätoimittajalle sähköpostin (juulia.raikkonen@utu.fi) liitteenä tai cd-romppuna osoitteeseen: Matkailututkimus, Juulia Räikkönen, c/o Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku.

Ohjeet PDF-muodossa tästä